Betalingsvoorwaarden

1 . In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,25 % per maand op het factuurbedrag, te rekenen vanaf vermelde vervaldag.

2 . Alle klachten betreffende levering van goederen, uitgevoerde werken en facturen dienen, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel te worden bekend gemaakt. Binnen de 8 dagen na leveringsdatum, uitvoeringsdatum of factuurdatum. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven binnen deze termijn, worden deze niet meer aanvaard.

3 . Alle gebeurlijke geschillen waartoe de facturen of leveringen aanleiding kunnen geven, zullen berecht worden door de rechtbank van Kortrijk.

4 . Bij onverantwoorde of ongegronde niet-betaling op de vervaldag of daarna is door de schuldenaar, ten titel van forfaitair schadevergoeding en voor buit en gerechtelijke kosten, een bedrag van 10% met een minimum van € 50 per factuur, op het verschuldigde factuurbedrag te betalen, dit onverminderd het bepaalde onder art.3 . Deze clausule geld eveneens wanneer er wissels worden getrokken.

5 . In geen geval kan de aannemer instaan voor beschadiging, vorstschade en hergroei.

6 . De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mislukkingen van aangelegde gazons door weersomstandigheden zoals: droogte, grote regen of stortregen.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor het uitvoeren van werken waarvoor wettelijk een vergunning nodig is, alsook voor het aanbrengen van schade aan onder- en bovengrondse leidingen en buizen, die ons vooraf niet gemeld werden via plan.

8. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang niet alle rekeningen betaald zijn.

9. Geen enkele kortingen zijn toegestaan.